Att använda maskiner och verktyg är inget nytt för mänskligheten. Det har tagit oss dit vi är idag och nu kommer nästa våg av automation. Det är samma sak nu som då. Den stora skillnaden är att det går snabbare och är mer genomgripande nu jämfört med tidigare. Vi behöver dra nytta av det och utvecklas. Det kommer innebära att vi måste driva arbetet metodiskt, anpassa oss och vara beredda att ta ett steg till upp i värdekedjan.

Ökad produktivitet med RPA & AI

De länder som satsar på denna nya våg av automation baserat på Robotic Process Automation (RPA) och Artificial Intelligence (AI) kommer kunna driva en ökningen i produktivitet GDP på 1.2% per år de närmaste 13 åren (Gross Domestic Product eller BNP på svenska) direkt baserat på lyckade satsningar inom RPA och AI enligt McKinseys omfattande undersökning “Shaping the future of work in Europe’s digital frontrunners”. Shaping the future of work in Europe’s digital front-runners”.

Det finns en stor rädsla bland många av oss inför denna nya stora våg av digitalisering. Möjligheten är stor att vi skapar en ny nivå av effektivitet som tar bort arbete som idag görs av människor. Undersökningen beskriver olika framtida scenarier, i det mest troliga kommer nya jobb att skapas. Det kommer dock kräva mycket av både länder, verksamheter och individer.

Sverige ligger i framkant

I rapporten “Shaping the future of work in Europe’s digital frontrunners” har man bland annat gjort undersökningar på vad som karaktäriserar de 9 länder som man anser ligger i framkant inom dessa område. Som tur är är Sverige ett av dessa länder tillsammans med bland annat Danmark, som ligger överst på listan, följt av länder som Nederländerna, Finland, Estland och Belgien. Generellt ligger de stora länderna som Frankrike, Tyskland och Storbritannien efter.

Det mest påtagliga är att befolkning och företag i dessa länder ser mycket mer positivt på möjligheterna än övriga länder. Som exempel är hela 80% positiva i Sverige jämför med 58% i de 5 stora länder som ligger efter.

Historien visar att det är de personer som ligger i mitten på löneskalan som löper störst risk att förlora jobben då automatisering och effektivisering utvecklas. Det innebär att den stora utmaningen ligger i att vara ett steg före på alla nivåer och våga ta till sig dessa nya möjligheter. Det krävs ett stort mått av anpassningsbarhet, kunskapslyft, mod och vilja.

Vi måste alla vara med och bidra. Driver vi alla detta på ett effektivt sätt kommer vi alla i Sverige vinnare.

Hur definierar vi RPA och AI?

RPA och AI är för många nya begrepp och de används allt mer frekvent. För att lättare förstå det vi pratar om i denna bloggpost så inleder vi här med hur vi ser på definitionen av dessa begrepp.

Artificial Intelligence

AI handlar om att maskiner har förmåga att lära sig baserat på erfarenhet från stora mängder data. Man pratar om engelska begrepp som neural networks, machine learning, smart robotics, natural language processing, computer vision, autonomous vehicles and virtual agents.

AI kräver många gånger att data skickas till en central server för bearbetning. Men det uppstår nu även nya teknologier som innebär att AI kan utföras på små enheter med liten datakraft och energitillgång. Exempel på det är bland annat ett det prisbelönta svenska företaget Imagimob.

Robotic Process Automation

RPA är programvaran som verksamheten själv ska kunna nyttja för att automatisera olika manuella processer och arbetsrutiner. Det handlar både om helt interna processer men självklart även processer som görs kopplat till andra aktörer i värdekedjan och faser i kundlivscykeln. Det finns ett stort antal leverantörer som utvecklar denna typ av programvara, en av dessa är UiPath RPA.

Intelligence Enterprise Resource Planning (iERP)

Förutom att det finns helt nya typer av programvara som hanterar RPA och AI så kommer det att utvecklas denna typ av möjligheter inom många olika typer av programvaror som redan används. En stor del av detta är så klart det som kommer att ske med moderna affärssystem. Det talas redan idag om begrepp som iERP där i står för intelligence.

BOKA EN KOSTNADSFRI RPA RÅDGIVNING >>>

Är det ett hot eller en möjlighet?

Inledningsvis nämnde vi att 1.2% av en framtida BNP ökning troligen kommer att komma från utveckling baserat på RPA och AI i de länder som ligger i framkant. Av den tillväxten förväntas ca 50% komma från effektivisering och den andra hälften av nya typer av produkter och värdeadderande tjänster enligt undersökningen från McKinsey.

Mellan 1990 och 2016 så stod hela 30% av BNP tillväxten i de länder som ligger i framkant direkt relaterat till utvecklingen inom digitalseringsteknik. 120 000 jobb försvann men det skapades även 200 000 jobb per år, vilket ger en positiv nettoeffekt i dessa länder.

Antaganden enligt undersökningen är att ca två tredjedelar av den potential som finns i den teknik som nu är tillgänglig kommer att vara utnyttjad år 2030. Skillnaden mellan den teknologiutveckling och den vi nu är inne i är att den har större potential och går snabbare än tidigare stora förändringar.

Prognosen är att fler jobb kommer att försvinna än tidigare samtidigt som potentialen att skapa nya är större. En tredjedel av dessa kommer vara av en helt ny typer av jobb som i princip inte finns idag. Vågen av automation kommer att fasa ur mer kvalificerade jobb men även skapa nya som är mer kvalificerade än det som historiskt varit fallet.

Vad påverkar utvecklingen negativt respektive positivt?

Argument för positiv påverkan, dvs att jobb inte försvinner är:

 • Befolkningsökningen går ner
 • Totalt antal jobbtimmar minskar
 • Många fler nya jobb kommer att skapas än tidigare vid denna typ av större förändringar
 • Vi är beredda att betala mer för upplevelser som kräver tjänster utförda av människor
 • Människan är trots allt fortfarande överlägsen maskinen.

Bilden nedan beskriver hur människan jämförs med maskiners förmåga.

Arbetsförmåga människor vs robotar

Bild från McKinseys undersökning “Shaping the future of work in Europe’s digital front-runners”

Argumenten för en negativ påverkan, dvs att jobb försvinner är:

 • Det tar bort fler avancerade jobb än vad som tidigare har varit fallet
 • Ställer större krav på att människor måste anpassa sig och skaffa sig ny kompetens
 • Teknikutvecklingen går snabbare än tidigare
 • Alla typer av industrier och processer påverkas
 • Potentialen att påverka är större än vid tidigare stora förändringar som t.ex PC och Webben
 • Vart kommer de nya jobben att skapas?

Vart kommer de nya jobben att skapas?

Det är uppenbart att nya jobb kommer att skapas huvudsakligen inom tre olika områden:

 • Skapa och utveckla tillämpningar
 • Maximera affärsvärdet av ny teknologi
 • Affärsutveckling

Det kommer att uppstå en mängd nya tjänster indirekt relaterade till dessa.

Att skapa och utveckla tillämpningar och verktyg inom RPA och AI handlar så klart om att kunna den avancerade teknologi som nyttjas för utveckla lösningar och verktyg. Det handlar också om att nyttja verktyg som sedan skapar lösningar. Det finns redan i dag en stor mängd verktyg och den utvecklingen har bara börjat.

Maximera affärsvärdet

Att maximera affärsvärde av RPA och AI lösningar handlar om att analysera data och dra slutsatser för hur ny eller ökad affärsnytta kan skapas och förbättringar göras av redan införda lösningar. En ny kategori yrken kommer uppstå som handlar om hur människor ska interagera med maskiner. Det handlar också om att införa lösningar och få dessa att fungera i verksamheten.

Affärsutvecklare sitter nära verksamheten och förstår möjligheterna med RPA och AI och arbetar att hitta nya typer av lösningar.

Det kommer även skapas andra typer av tjänster som blir en effekt av de tre mer konkreta områden som listas ovan. För att dessa nya jobb ska skapas måste det ske en snabb och betydande kompetensutveckling. Enligt undersökningen är det troligt med en fördelning på ca 25%, 40%, 25% och 10% mellan dessa kategorier (tillämpningar, affärsvärde, affärsutveckling samt kompetensutveckling).

Det kommer också vara avgörande att teknologi skapar nya lösningar som skapar nya typer av produkter och tjänster. Dessa behöver leverera nya typer av värden som idag inte efterfrågas på samma sätt som smartphones har skapat en enorm ny marknad efter att det konceptet lanserades av Apple.

Det är framför allt kompetenser som handlar om kommunikation, ledarskap och expertkompetens. Det på de olika nivåer som beskrivs i stycket ovan som är direkt relaterade till RPA och AI som kommer behövas.

De nya jobben kommer framför allt uppstå i branscher som:

 • IT och hightech
 • Utbildning
 • Hälsa och social service

Strategisk utmaning för de länder som vill ligga i framkant

De länder som vill ligga i framkant behöver arbeta aktivt med ett antal strategiska frågor som berör både företag och privatpersoner. Det antal jobb som har direkt koppling till RPA och AI kommer att dubblas från dagens nivå. De strategiska prioriteringarna bör handla om följande:

Ta bort hindren för att driva innovation och teknisk utveckling. Uppgradera även aktivt infratrukturen inom kritiska områden som t.ex bandbredd.

 • Skapa olika typer av organisationer och forum för teknisk utveckling och innovation.
 • Slå samman olika typer av initiativ inom dessa områden så att synergier skapas samt att det blir ett nära samarbete mellan skola, forskning och utveckling samt näringsliv. Ett exempel på det som redan genomförts i Sverige är bildandet av RISE.
 • Aktivt driva olika initiativ för att modernisera utbildning och stimulera utbildning i kombination med arbete.
 • Underlätta skapandet av ett mer flexibelt näringsliv som bättre motsvarar en modern arbetssituation.
 • Jobba aktivt med IT-säkerhet, hantering av personuppgifter och affärsetik kopplat till teknikutvecklingen. Ett exempel på det är lanseringen av det nya regelverket GDPR.

Vad innebär det för oss som företag eller organisation?

För ett företag innebär det till stora delar samma saker som på en mer övergripande landsnivå. Modern teknologi samt att förstå och nyttja den måste bli en del av hela organisationen, på alla nivåer och inte enbart vara någonting som IT avdelningen sysslar med.

Som företag måste man se på det både utifrån perspektivet av hur det kan nyttjas kopplat till intern - men framförallt extern effektivitet. Det innebär att effektivisera processer som involverar kunder och leverantörer. Den stora utmaningen ligger i att vara innovativ och utveckla nya affärsmodeller och erbjudanden.

Affärssystemets centrala roll

Inget av ovan kommer bli verklighet om företag inte blir mer snabbfotade och kan driva utveckling i små snabba steg. Det kommer i sin tur att ställa krav på de system som används för att stötta företagets verksamhet. Här har t.ex affärssystem en central roll. Många kommer behöva se över sin infrastruktur och byta ut gamla affärssystem mot mer moderna molnbaserade flexibla system.

I de länder som ligger i framkant är det redan nu hela 48% av företagen som börjat att nyttja RPA och AI som en del av verksamheten. Resan har därmed börjat. Nu handlar det om att öka tempot för att påverka alla branscher och delar av bolagets verksamhet.

Följ vår blogg så kan vi hjälpa dig att förstår hur molnbaserade affärssystem som NetSuite och RPA kan hjälpa er på utvecklingsresan.

Staria-köpguide-robotic-process-automation

Läs mer om våra RPA kunder