“Robotar tar människornas jobb” är ett välbekant uttryck. Denna debatt går långt tillbaka i tiden - den tekniska utvecklingen inom jordbruket ansågs ta jordbrukarnas arbete på samma sätt som uppfinningen av skrivmaskinen tog jobb från munkarna. Utvecklingen har även lett till att nya roller har vuxit fram, vilket till stor del är vad automatiseringsprocesser handlar om: robotar som får utföra arbeten bäst lämpade för robotar och samtidigt skapa nya jobb som är bäst lämpade för människor.

Eftersom artificiell intelligens kan användas för att automatisera många rutinjobb, orsakar RPA (Robotic Process Automation) mycket diskussion, särskilt bland dem som är oroliga för sina jobb. Det handlar emellertid om just rutinarbete - ett arbete som har tydliga processer och kan upprepas. När rutinmässiga uppgifter automatiseras frigörs tid för människor att utföra ett mer meningsfullt arbete. Men hur skapas dessa meningsfulla arbeten?

Internationell konkurrenskraft med RPA

Tidigare var arbetsmigration till utlandet en oro för svenskarna, av en god anledning. Mycket av det arbete som huvudsakligen består av repetitiva arbetsuppgifter eller massproduktion har flyttats till länder med låga arbetskostnader. Till exempel har de dagliga processerna för finansförvaltningen varit billigare att flytta från Sverige. När dessa processer automatiseras behövs inte längre rutinarbete, däremot kräver det kunskaper inom teknik och ekonomisk förvaltning. Automatisering genererar därmed arbetstillfällen och nya yrkesroller i Sverige som kräver särskild kunskap eller utbildning. På så sätt kommer användningen av artificiell intelligens att främja Sveriges relativa konkurrensfördel som leverantör av finansiella tjänster.

För att Sverige ska vara en pionjär i tillämpningen av automatiserade finansiella tjänster och artificiell intelligens, krävs  kunskap och utbildning. Teknologisk kunskap måste beaktas även på en grundnivå, men betydelsen av utbildning kan inte förbises när man flyttar arbetet.

BOKA EN KOSTNADSFRI RPA RÅDVIGNING >>>

Förändrade arbetsuppgifter kräver flexibilitet

I vilket fall som helst kommer arbetsuppgifter att förändras, oavsett om vi vill eller inte. Även om arbetsplatsen försvinner, så försvinner inte behovet av att uppgiften utförs. Både företagens förmåga att förändras och anpassas samt flexibiliteten hos oss människor att skapa nya jobb är därför av största vikt. Människor och företag måste vara säkra på att nya arbeten kan skapas. Från människor och företag krävs förtroende för att en nya typer av arbeten är möjligt att skapa. I framtiden kommer värdeskapande på jobbet att ske genom interaktion.

Vad är då fördelen med processautomatisering?

När det gäller ekonomisk förvaltning kan rutiner automatiseras, till exempel vid uppdatering och avstämning, vilket förbättrar rapporteringen. Samtidigt förbättras kvaliteten eftersom roboten utesluter den mänskliga faktorn. Som ett resultat av detta ökar kundnöjdheten.

Men de viktigaste fördelarna med processautomation ligger i att företaget får nöjdare medarbetare, vars arbete är mer meningsfullt och som uppfattar sig själva som relevanta och behövda.

Automatisering av processer överför därför intellektuellt kapital till interaktion - ett jobb som roboten inte kan.

New call-to-action

Läs mer om våra RPA kunder