Rollen som Chief Financial Officer (CFO) är dynamisk och ständigt föränderlig. Dagens CFO:s måste inte bara ta på sig det traditionella ekonomiska ansvaret som rollen innebär, utan även nya strategiska ansvar samt ta del av att säkra sin organisations framtid. För att kunna axla dessa nya ansvar måste CFO:s kunna hålla koll på all finansiell data och kunna översätta den till insiktsfulla analyser och praktiska råd. Business Intelligence (BI) arbetar för att ge CFO:s verktygen för detta.

Men vad är BI?

Business Intelligence (BI) är en process som syftar till att utveckla företags beslutsfattande genom att hjälpa organisationer att organisera och analysera sin data. I organisationer är ofta den data som behövs för att ta affärsbeslut utspridd över flera olika system och kalkylblad, vilket gör det svårt att få en helhetsbild av organisationens nuvarande status. Med BI samlas relevant data in från olika system och varpå den kombineras och bearbetas för att skapa underlag för rapportering. På så sätt kan organisationer använda finansiella och operativa data för att få insikter från aktuella och historiska data, såväl som framtida trendprognoser. Dessa insikter kan användas som grund för Key Performance Indicators (KPI:er). BI-system visar vanligtvis datan i dashboard-format som möjliggör realtidsanalyser och låter beslutsfattare identifiera trender och möjligheter.

Boka en gratis Staria BI & Planning-demo >>>

6 fördelar med att använda Business Intelligence (BI)

1. Du reducerar riskerna.

Genom att använda BI kan organisationen se om något i datan sticker ut i realtid. Detta gör det enklare att upptäcka onormala aktiviteter och försäkra sig om att anställda följer reglerna. Organisationen kan också kombinera sin egna interna data med extern data, såsom aktuella marknadstrender, för att jämföra och upptäcka eventuella avvikelser.

2. Du ökar lönsamheten.

Med BI kan organisationen hålla koll på data om kunder och känna igen vilka kunder som är mest lojala och lönsamma, och därför de bästa kandidaterna att marknadsföra nya produkter och tjänster till, kontakta för merförsäljning och öka livstidsvärdet hos. Organisationen kan använda BI för att övervaka kundretentionsmått för att se var ansträngningar måste göras för att behålla värdefulla kunder.

3. Du förbättrar kommunikationen.

BI gör det möjligt för alla i organisationen att ha tillgång till samma data samtidigt. Anställda behöver inte söka efter information i olika system eller kalkylblad eller be kollegor om information eller separata analyser. Detta säkerställer att alla har samma information och minskar misstag som görs på grund av kommunikationsproblem.

4. Du får en konkurrensfördel.

BI kan användas för att jämföra organisationens produkter och tjänster med konkurrenternas och därmed identifiera styrkor och områden som måste förbättras för att produkten eller tjänsten ska förbli konkurrenskraftig. Med BI kan organisationen även spåra trender på marknaden och förutsäga kundernas beteenden i syfte att planera nya produkter och tjänster och se till att det befintliga utbudet möter kundernas behov.

5. Du gör marknadsföringen mer effektiv.

BI kan användas för att hålla reda på hur mycket som läggs på reklam och visa resultaten av olika marknadsföringskampanjer och initiativ. Framgångsrika initiativ kan utforskas ytterligare medan mindre framgångsrika initiativ kan omarbetas eller skrotas. Detta ökar i slutändan den övergripande framgången för organisationens marknadsföringsinsatser och bidrar till en bättre avkastning.

6. Du förbättrar den operativa effektiviteten.

Med BI kan din organisation analysera data relaterad till operativ prestation, resursallokering och medarbetarprestationer för att identifiera förbättringsområden. Dessutom kan HR-avdelningen använda BI för att analysera hur nöjda, engagerade och produktiva organisationens anställda är, och använda denna information för att förbättringsarbete.

Involvera hela din organisation i den finansiella planeringen och analysprocessen

New call-to-action

Finansiell planering och analys blir svårare i en internationell miljö eller när det är flera intressenter inblandade. Vår kund PHM Group är verksamma i 5 länder och deras Group CFO Petri Pellonmaa delar i ett webinar den 8 juni kl 12.00 (CEST) med sig hur koncernen framgångsrikt har involverat hela organisationen i den finansiella planeringen och analysen av siffror.

Delta i webinariet och snappa upp några extra saker att tänka på medan du förbereder dig inför nästa höst. Läs mer och anmäl dig!