En internationell koncern har många skattebestämmelser, lokala lagar och regler, arbetsmarknadsavtal och rapporteringsprocesser att tänka på. Utöver dagliga rutiner måste företaget dessutom hålla koll på snabbt föränderlig nationell lagstiftning.

Som företag har man tre alternativ:

  • göra själv
  • köpa in eller använda olika partner
  • använda en partner som kan ta hand om helheten

Att lägga ut ansvaret för ekonomi och personaladminstration gör att även andra processer blir enklare, som t.ex personalutbildning, rekrytering och internt ekonomirapportering. En extern part måste självklart ta ansvar för att tjänsten håller en jämn kvalitet och följer rådande lagar och regler. En kompetent partner tillhandahåller också processer och system som har bevisats bäst och som stöder företagets tillväxt. För att det ska kunna säkerställas är det viktigt att huvudansvaret ligger på en extern part och inte flera.

4 utmaningar för tillväxtföretag

Det finns många stötestenar längs vägen för ett tillväxtföretag som internationaliseras. Såsom kommunikationsproblem, processer som löper i otakt samt långsam rapportering av varierande kvalitet. Att hitta en tillförlitlig lokal bokföringsbyrå och skapa sig förståelse för den lokala företagslagstiftningen och bestämmelserna kan göra inträdet på nya marknader till en komplicerad och utdragen process. Sådana utmaningar gör ofta ekonomiförvaltningen stel och resurskrävande när internationaliseringen fortsätter.

1. Kommunikationsproblem med partner i olika länder

Samarbete med flera olika bokföringspartners kräver i allmänhet att företagets egen ekonomiavdelning tillförs mer resurser för att det ska gå att koordinera, ge anvisningar till och utbilda partnerna.

2. Processer i olika takt

För internationella verksamheter som ska hantera ekonomi- och personaladminstration för flera länder kan man ofta se att processerna hamnar i otakt. Det leder till stora problem när böcker ska stängas och rapportering till externa myndigheter ska göras. Den interna rapportering blir också självklart lidande.

3. Långsam rapportering med varierande kvalitet

För en internationell koncern är insyn i dotterbolagen i realtid livsnödvändigt. Om rapporteringen är långsam och av varierande kvalitet kan det vara omöjligt att lita på siffrorna. På koncernnivå måste det också finnas enhetliga principer för att upprätta bokslut.

4. Hantering av landspecifika avvikelser

Expansion till nya länder hindras ofta av okunskap om praxis och lagstiftning i länderna. Det är inte alltid enkelt att kunna det lokala landets lagar och regler samt hur dessa ska tolkas för efterlevnad. Myndighetsrapporteringen (compliance) är utmanande på grund av skillnaderna mellan länderna. När det gäller personalen måste företagen t.ex tänka på om det krävs anpassning av till exempel anställningsavtal eller resereglementen.

Rapport: Vad är de största utmaningarna och lösningarna för internationell tillväxt?

Hur kan man undvika fallgroparna?

Starias Internationella Redovisningstjänst är avsett för att hjälpa internationellt verksamma tillväxtföretag med allt från myndighetsrapportering till enhetliga bokslutsprinciper. Tjänstet möjliggör konsoliderad insyn i realtid till dotterbolag i internationella koncerner.

Utlokalisering av ekonomitjänster börjar med kartläggning av kundens behov och genomgång av arbetssätt. Efter detta optimeras processerna till så enkla som möjligt och automatiseras med hjälp av digitala tjänster, programvarurobotar och artificiell intelligens (AI) samt Starias ”best practice”-arbetssätt.

Kunden får ett eget namngivet team genom vilket alla ärenden hanteras centraliserat när det gäller kundens alla internationella bolag. Ofta tycker kunden att det är praktiskt att snacka administration och bokföring med ett team som talar samma språk och finns i Sverige, men behärskar de olika ländernas regelverk och bokföringspraxis.

Internationella redovisningstjänst har inga geografiska gränser utan expanderar globalt allt efter kundernas behov. Verksamheten i ett nytt land kan startas upp snabbt och det är skönt att veta att allt fungerar rent administrativt samt att det är flexibelt och korrekt när man jobbar med en bra samarbetspartner.

Vill du höra mer om utmaningarna för internationella tillväxtföretag och hur de hanteras? Ta del av det inspelade webinaret.

Har du frågor, eller vill du prata med en expert? 

KONTAKTA OSS

Läs om våra kunder